UUSC GUEST SA IYONG MESA

Isang tradisyon na ginagawa namin sa panahong ito ng taon, ay ang programang Panauhin sa Iyong Table ng Komite ng Serbisyo ng UU. Sa mga araw sa pagitan ng Thanksgiving at Pasko, hinihiling namin na magtakda ka ng isang kahon sa iyong mesa, na may mga larawan ng "Mga Panauhin" ng UUSC ngayong taon at maglagay ng pera sa kahon upang simbolo ng iyong pagho-host sa kanila sa bawat pagkain. Kinokolekta namin ang mga pondong ito sa Pasko, at pagkatapos ay ipinapadala ang mga ito sa Komite ng Serbisyo ng UU na nakikipagtulungan sa mga organisasyon sa bawat bansa ng mga bisitang ito upang suportahan ang kanilang pangunahing gawain sa hustisyang panlipunan. Higit pang impormasyon dito-https://www.uusc.org/resources/congregations/guest-at-your-table/